کلیدواژه‌ها = مدل آزمایشگاهی
مدل آزمایشگاهی زهکشی جریان در شرایط تغذیه سطحی در خاک ماسه‌ای

دوره 53، شماره 10، دی 1400، صفحه 4219-4230

10.22060/ceej.2020.18247.6808

منصور پرویزی؛ مسعود رابطی مقدم؛ جهانپور منفرد؛ محمد صدقی اصل


مطالعه آزمایشگاهی کنترل نشت از پی های آبرفتی

دوره 42، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 11-22

10.22060/ceej.2010.147

محمد صدقی‌اصل؛ حسن رحیمی؛ حسن خالقی