کلیدواژه‌ها = آلودگی هوا
ارائه مدل بهینه‌سازی تردد با رویکرد کاهش آلودگی هوا (مطالعه‌ی موردی پل صدر تهران)

دوره 52، شماره 10، دی 1399، صفحه 2621-2634

10.22060/ceej.2019.15958.6094

ترکان علیسلطانی؛ مجید شفیع پور مطلق؛ خسرو اشرفی؛ میقات حبیبیان


اندازه گیری میزان گاز رادن در مناطق مختلف شهر تهران به همراه ارزیابی ریسک

دوره 51، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 109-118

10.22060/ceej.2017.13176.5343

مهشید شهبازی سحرانی؛ سیامک بوداقپور؛ محسن میرمحمدی؛ احمدرضا حاجی زاده