کلیدواژه‌ها = مدل سازی عددی
مطالعه عددی پایداری گودهای عمیق به روش میخ کوبی با ارائه جداول و نمودار های کمک طراحی

دوره 50، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 161-178

10.22060/ceej.2017.11778.5076

سید حمید لاجوردی؛ سید شایان آزادی منش؛ ابوالقاسم معزی