کلیدواژه‌ها = روش تحلیلی
ارزیابی کرنش‌های تورمی در تونل به روش تحلیلی

دوره 43، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 27-32

10.22060/ceej.2011.118

احمد فهیمی‌فر؛ داوود پارساپور