کلیدواژه‌ها = شیار شدگی
ارزیابی مشخصه‌های مخلوط‌های آسفالتی گرم اصلاح ‌شده با نانوگرافن

دوره 54، شماره 9، آذر 1401، صفحه 3391-3410

10.22060/ceej.2022.20719.7514

کیومرث قلندری شمامی؛ میثم عفتی؛ سید محمد میرعبدالعظیمی