نویسنده = سعید سلطانی محمدی
پیش‌بینی توان کشی آسیای نیمه خود شکن با شبکه عصبی مصنوعی شعاعی بر اساس مولفه‌های اصلی

دوره 50، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 511-518

10.22060/ceej.2017.12599.5240

فاطمه السادات حسینیان؛ بهرام رضایی؛ سعید سلطانی محمدی


تاثیر عوامل موثر بر بازیابی فروشویی ستونی کانسنگ اکسیدی مس با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 47، شماره 3، اسفند 1394، صفحه 47-53

10.22060/ceej.2016.507

فاطمه السادات حسینیان؛ مهدی ایران نژاد؛ محسن هاشم زاده؛ سعید سلطانی محمدی