نویسنده = پوریا حاجی کریمی
بررسی تأثیر یخ‌‌زداها بر مشخصات ویسکوالاستیک ماستیک آسفالتی

دوره 55، شماره 10، دی 1402، صفحه 2113-2134

10.22060/ceej.2023.22003.7877

پیمان میرزابابائی؛ پوریا حاجی کریمی؛ فریدون مقدس نژاد