نویسنده = سعید ابریشمی
نشست پی‌های نواری واقع بر خاک ماسه‌ای تحت اثر بارگذاری سیکلی

دوره 55، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 109-130

10.22060/ceej.2022.20341.7398

محمود نیکخواه شهمیرزادی؛ سید مجدالدین میرمحمدحسینی؛ سعید ابریشمی


مطالعه آزمایشگاهی ظرفیت باربری شالوده دایره‌ای واقع بر سطح خاک دانه‌ای مسلح به ژئوگرید

دوره 50، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 973-986

10.22060/ceej.2017.13150.5339

عبداله تبرئی؛ سعید ابریشمی؛ سید احسان سیدی حسینی نیا؛ نوید گنجیان