دوره و شماره: دوره 55، شماره 7، مهر 1402، صفحه 1321-1524