دوره و شماره: دوره 55، شماره 3، خرداد 1402، صفحه 491-738