دوره و شماره: دوره 45، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 1-105 
تاثیر جریان سرگردان AC بر سازه‌های بتنی

صفحه 69-80

10.22060/ceej.2013.17

عباس آقاجانی کوپایی؛ احمد ساعتچی؛ محمد علی گلعذار؛ کیوان رئیسی؛ سعید شعبانی


مدل سازی و پیش بینی ارتفاع موج شاخص دریای خزر با نظریه آشوب

صفحه 97-105

10.22060/ceej.2013.19

محمدعلی لطف اللهی یقین؛ میراحمد لشته نشایی؛ محمدعلی قربانی؛ مرتضی بیک لریان