دوره و شماره: دوره 44، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 1-88