دوره و شماره: دوره 54، شماره 9، آذر 1401، صفحه 3215-3634