دوره و شماره: دوره 54، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 377-808