دوره و شماره: دوره 53، شماره 9، آذر 1400، صفحه 3605-4102