دوره و شماره: دوره 52، شماره 12، اسفند 1399، صفحه 2963-3248