دوره و شماره: دوره 52، شماره 10، دی 1399، صفحه 2399-2660