دوره و شماره: دوره 52، شماره 7، مهر 1399، صفحه 1593-1888