دوره و شماره: دوره 52، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 1331-1592