دوره و شماره: دوره 51، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 391-616